Boží lid je nositelem pravdy a jako celek je neomylný, ale někdy jeho mentalita pracuje pomalu. Zejména tam, kde je Božího lidu málo, takže nevytváří společenství, nýbrž žijí tam spíše jen jednotliví křesťané. Tam si někdy na službu jáhnů lidé ještě nezvykli. „Chci normální církevní pohřeb,“ říkal jeden muž na faře na jednom místě v severních Čechách, „s knězem, a ne s tím chlapem s tou šerpou.“

V sobotu dne 19. června papež František přijal jáhny své římské diecéze, i s jejich manželkami a dětmi. Jáhen, řekl při této příležitosti, není „poloviční kněz“, ani nějaký „kněz druhé kategorie“ či „nóbl ministrant“. „Stručně by se dala jáhenská spiritualita, spiritualita služby, shrnout do několika slov: dostupnost uvnitř a otevřenost navenek.“

Plné znění Františkovy neformální (a až řekl bych veselé), ale myšlenkami nabité promluvy k jáhnům nám pohotově přeložil otec Petr Vacík.
https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2021-06/papez-jahnum-pomahejte-nam-rozpoznat-jezise-v-chudych-a-vzdalen.html

A obdobně jako i při jiných příležitostech, kdy hovoří ke konkrétní skupině lidí nebo k jednotlivci, využil Svatý otec toto setkání k tomu, aby promluvil o jáhenské službě obecně, a nejen o jáhenství, nýbrž i o kněžství a o službě v církvi vůbec.

Jedním z témat, ke kterým se papež opakovaně vrací, je to, co nazývá klerikalismus (není to totéž, čemu se říká klerikalismus v české politické tradici). „V církevním společenství se nikdo nemůže vyvyšovat nad ostatní,“ říká papež, „toto je jádro klerikalismu: jakási kněžská kasta ´nad´ Božím lidem.“

„V církvi musí převládnout opačná logika, logika snižování. Všichni jsme povoláni k tomu, abychom se snížili, protože Ježíš se snížil, stal se služebníkem všech. /.../ Pamatujme, prosím, že pro Ježíšovy učedníky vždy platí, že milovat znamená sloužit a sloužit znamená kralovat. Síla spočívá ve službě, v ničem jiném.“

A jáhni jsou podle Svatého otce „strážci služby v církvi“. Z toho plyne, že jsou „také strážci ´moci´ v církvi, aby se nikdo nepovyšoval nad moc služby“.

Toto sebevyvyšování se samozřejmě netýká jenom duchovních, ale i laiků – a někdy zejména laiků. Laiků, kteří mají (nebo si myslí, že mají) významné místo v církvi, profesorů a různých poradců a úředníků na diecézích.

Jáhenství je, zdůraznil Svatý otec, spojeno s charitou. „Vím, že jste také velmi dobře přítomni v charitě i v dalších prostředích blízkých chudým,“ řekl římským jáhnům, „takto nikdy neztratíte orientaci .“

Takto neztratíte orientaci.

Takto, a právě takto.

Jak bychom na to mohli zapomenout?