Blahoslavený vyznavači pravé víry, který jsi jako lodivod Kristův stál u kormidla všeobecného sněmu, svolaného tvým předchůdcem Janem z Boží vůle – oroduj za nás!

Blahoslavený hlasateli víry, který jsi v těžkém čase pokoncilních útoků na církev vždy uslyšel od Boha pravé slovo pro jeho lid a zvěstoval je v encyklikách a prohlášeních – oroduj za nás!

Blahoslavený mučedníku trpělivosti, jenž jsi snášel nenávist odpůrců Kristova kříže,
když hlásali evangelium jako zákusek po obědě – oroduj za nás!

Blahoslavený svědku jednoty, který jsi po tisíci letech zrušil exkomunikaci a v Jeruzalémě objal svého cařihradského bratra a on tě nazval „Pavlem druhým“ – oroduj za nás!

Blahoslavený příteli našeho národa, který jsi přijal a uvítal v záblesku svobody roku 1968 československé biskupy vězněné i internované v desetiletích nesvobody – oroduj za nás!

Blahoslavený svědku Boží lásky, který jsi na svých cestách ukázal celému světu, co je to následovat Krista – oroduj za nás!