Červen je tradičně měsícem kněžských svěcení. Letos by církev podle údajů episkopátu měla uvítat 122 nových kněží, 77 diecézních a 45 těch, kteří jsou členy řeholních kongregací (ve Francii s 67 miliony obyvatel, pozn. red.). Tato čísla můžeme dlouze komentovat. Jedni budou více méně odevzdaně naříkat nad poklesem povolání. Jiní v něm naopak uvidí výzvu ke zrušení celibátu či otevření kněžství ženám. A další budou vyzývat k následování příkladu diecézí nebo komunit, které jsou přitažlivější než jiné.
Tyto tři zdánlivě různé postoje mají společné to, že se upínají k číslu. K číslu, které by bylo třeba tak či onak zvýšit. Ale možná se na ten problém díváme obráceně. Trochu provokativně by se dalo říct, že „nepotřebujeme“ kněze, kteří by tady byli každému k dispozici a poskytovali by duchovní služby. Musíme tu situaci nahlédnout z jiného úhlu.
Kněz, to je především projev starostlivé péče Boha o jeho lid. Je to dar, který dává Bůh své církvi, aby každého jejího člena vedl a pomáhal mu postupovat na cestě ke svatosti skrze naslouchání Božímu slovu, svátostný život, bratrskou službu… Ale jsme si toho vědomi, že Bůh z nás chce učinit svatý lid, lid světců?
Krize povolání je možná především krizí touhy po svatosti (toto téma zjevně chybí ve výstupech ze synodálních konzultací), touhy žít stále víc z milosti, kterou nás Bůh zahrnuje a která nás vnitřně proměňuje až tak, že z nás vytvoří nové bytosti. K čemu by nám byli kněží, kdybychom neměli touhu být posvěcováni? A jak bychom mohli toužit stát se svatými, kdyby už nebyli lidé, kteří by nám volbou života zcela zasvěceného budování církve připomínali, že Bůh každého volá ke svatosti (srov. Lv 19,2) a na této cestě nás podporuje svou milostí?
Proto potřebujeme kněze, ale ne jakékoliv, zvláště když vezmeme v úvahu všechny možné úchylky. Potřebujeme kněze, kterým jejich povolání nebude zdrojem pýchy, ale takové, kteří budou plně oddáni posvěcování těch, kteří jim byli svěřeni. Z toho vyplývá základní úloha křesťanských komunit při rozlišování povolání.

 

Autor je šéfredaktor Croire-La Croix, přeložila Jana Švancarová

https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/pretres-quoi-faire-2022-06-29-1701222616