Koleda, koleda, Štěpáne, co to neseš ve džbáně? Nesu, nesu koledu, upad jsem s ní na ledu. Psi se ke mně sběhli, koledu mně snědli.
Včera jsme slavili narozeniny vtěleného Božího Slova – Ježíše Krista. Kdy se narodil svatý Štěpán? To ví jen vševědoucí Bůh, nikdo z nás nezná ani rok jeho narození, natož den. Dnes slavíme den jeho narozenin pro nebe. Přesnolog by začal – ve společnosti dalších přesnologů – řešit, jestli to bylo 26. prosince, nebo jindy. A touto diskusí by nejen opustil, ale také zničil to skutečně podstatné, co nám Pán Bůh skrze svatého Štěpána stále dává.
V naší obci kdysi dávno žily dvě ženy, kterým Pán Bůh nedal vlastní děti. Místo celoživotního zatrpknutí naplnily svůj život láskou ke všem dětem ve vesnici. Vždy pro nás měly úsměv, laskavé slovo, pochvalu a něco dobrého na zub. Proto také kolem sebe stále měly plno dětí. Při vzpomínce na jednu z nich mně vždy zazní v paměti věta, kterou říkala o některých lidech: „Ten se Pánu Bohu povedl.“ Ve velké většině to myslela na ty, které Pán Bůh obdaroval tělesnou krásou. Co by říkala dnes, kdyby měla možnost spatřit nabídkový katalog plastických klinik?
Zato svatý Štěpán – ten se skutečně Pánu Bohu povedl. Přijal do svého srdce Pána Ježíše takovým způsobem, že si ho apoštolové – vzhledem k tomu, že byl plný Ducha Svatého a síly – vybrali mezi prvními, kterým svěřili službu jáhnů. Síle jeho promluv nemohli odolat žádní Ježíšovi odpůrci.
A tak, jak to bývá, když ji nepřemůže lež, dojde k dalšímu pokusu o zničení pravdy – násilím a strachem. U Pána Ježíše bičováním,
ukřižováním – u svatého Štěpána ukamenováním.
A přes to všechno jsme svědky toho, co je napsáno ve zkrácené podobě na vlajce prezidenta naší země: „Pravda vítězí.“ Úplný výrok zní: „Pravda Páně vítězí.“
Svatý Štěpán vítězí pravdou, za kterou dává největší cenu. Pánu Bohu se povedl tak, že si příklad jeho života připomínáme hned po Ježíšových narozeninách. Tato „povedenost“ spočívá ve třech větách, které mu otevřely bránu do věčného štěstí – do nebe.
Za první – v poslední chvíli pozemského života vyznává víru a svědčí o Pánu Ježíši slovy Ducha Svatého: „Vidím nebesa otevřená a Syna člověka, jak stojí po Boží pravici!“
Za druhé – prosí o záchranu své nesmrtelné duše: „Pane Ježíši, přijmi mého ducha!“
A prosí o záchranu těch, kteří na něm páchají zločin vraždy: „Pane, nepřičítej jim tento hřích!“
V tom je nadčasový a úžasný příklad mučedníka Štěpána. To je ale také náš úkol.
A ještě jedno upozornění – pod vedením biskupa Pavla prosíme Boha o nová povolání mladých do duchovní služby. To znamená, aby Pán Bůh povolal ty, kteří se budou chtít obětovat za záchranu nesmrtelných duší. Svatý Jan Bosko říkal, že z pěti chlapců si Bůh volá do služby tři. Podporujme je svou modlitbou, obětí a pomocí.
Všemohoucí Otče – děkujeme za příklad a přímluvu svatého Štěpána. Vyslyš nás, když v Duchu Svatém, na přímluvu Panny Marie, andělů a svatých prosíme o lásku k našim nepřátelům a o nová a trvalá duchovní povolání. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.