Žďárský pan děkan P. Vladimír Záleský, který dnes děkuje Pánu Bohu za třicet roků od chvíle, kdy byl vysvěcen na Kristova kněze, nám poslal mimo jiné tuto myšlenku: „A až se i vás Pán Ježíš zeptá, za koho jej považujete, přeji nejenom teologicky vytříbenou, ale hlavně upřímnou odpověď!“
Kdo je pro mě Pán Ježíš? Je to otázka, na kterou nestačí odpovědět několika slovy. Správnou odpověď nám dává Pán Ježíš v dnešním evangeliu (Mk 8, 27–35).
K této správné odpovědi nás dnes připravují slova Boží před evangeliem, obsah vstupní modlitby a také obsah a důvod dnešního svátku – Jména Panny Marie. Správná odpověď spočívá v celém našem životě. Tato odpověď má svůj vývoj v životě každého z nás.
Včera jsme se snažili prosit Boha o smír za vraždy kněží v naší vlasti – od počátku křesťanství u nás až po dnešní dobu. Jednou ze společných modliteb, která nás má posilovat v této, tak potřebné a Bohu žel opomíjené kající praxi, je pobožnost křížové cesty s myšlenkami jednoho z kněží, kteří darovali svůj život pro Pána Ježíše. P. Kubíček svá slova dotáhl až smrti pro Krista. Svou víru – díky Boží milosti – dosvědčil skutky korunovanými mučednickou smrtí. Život ztratil, aby život získal.
K rozjímání posílám jeho myšlenky k 12. zastavení křížové cesty – Ježíš na kříži umírá: Smrt se lékařské vědě nikdy nepodaří odstranit. Co s ní? Ateista se pomyšlení na smrt vyhýbá. Pokud se jí zabývá, tak spíš uvažuje o eutanazii (dnešní bezbožníci jsou už o dvacet roků „dál“). Jen aby nemusel přemýšlet o tom, kam umírá. Víme my, kam umíráme? V Božím plánu je život věčný. Smrt je velkým burcovatelem a kazatelem. Právě v ní dosahuje Boží láska největších výsledků. Milost dobré smrti je možné předem vyprosit sobě i druhým. Umírat budeme jen jednou, ale něco se natrénovat dá. Denně si „zvykat umírat pro nebe“. Svatý Pavel to krásně uměl: „Toužím zemřít a být s Kristem!“ (srov. Fil 1, 23). Pro ty, které Kristus přišel vykoupit, není jiného života než život s Ním! S podmínkou, že o to sami stojí. Pak v plné míře platí: „Ještě dnes budeš se mnou v ráji“ (Lk 23, 43). Kolik zla Ježíš svou smrtí na kříži zlikvidoval! A lidé jsou pořád nepoučitelní.
Jedné ženě, která byla ohrožena na životě, položil P. Kubíček otázku: „Vzbudila jste v té chvíli dokonalou lítost?“ Jemu samému takovou otázku po nezaviněné, ale vážné havárii auta položila jiná žena. Jeho odpověď: „Vůbec jsem na to nepomyslel. Vidíš, jak je nutné a důležité být připraven na smrt kdykoli!“
Správná odpověď na Ježíšovu otázku od věřícího křesťana: „Pane, kdykoli jsem připraven na setkání s Tebou tváří v tvář!“
Všemohoucí Otče, děkujeme ti za vše, co nám dáváš. V Duchu Svatém a na přímluvu Panny Marie, svatého Josefa tě prosíme o dar pravé kajícnosti a sílu k pokání za naše hříchy, které nám otevřou bránu nebe. Skrze Krista našeho Pána. Amen.