Nedávno jsem slyšel návod, jak se stát svatým. Na prvním místě být Ježíšovým svědkem, potom teprve můžeš být svatý. Není možné být svatým bez svědectví.
Kdo je to svědek? Svědek je člověk, který svědčí slovy o tom, co se stalo. Při různých nehodách, zločinech, při svatbách, při křtech, dobrých skutcích, zázracích. Stává se, že něco slyšíme, vidíme – jsme toho svědky – ale vůbec to nepochopíme nebo pochopit nechceme. Tak jako učedníci Pána Ježíše v dnešním evangeliu (Mk 9, 30–37). A svou pozornost směřujeme jinam. Pán Ježíš jim i nám stále říká – zabijí mě, ale vítězství zla bude jen nakrátko – za tři dny vstanu zmrtvých! A tak jako oni tehdy, tak také my dnes myslíme na něco jiného, většinou na sebe. Já – já – já.
Kolik z nás – v lepším případě – nebere vážně větu: „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.“ V horším případě se jí posmíváme. V nejhorším – jí nevěříme.
Minulou neděli – 12. září – jsme si připomínali vítězství obránců Vídně, které vedl polský král Jan III. Sobieski pod vlajkou Panny Marie, nad tureckou přesilou. Při děkování vzal svou šavli a položil ji před obraz Matky Boží a řekl: „To ona zvítězila.“ Do Říma poslal poselství o vítězství: „Přišel jsem, viděl jsem, Bůh zvítězil.“ To se stalo 12. září 1683 a jako památku máme v ten den svátek Jména Panny Marie.
12. září 2021 se stala velmi důležitá událost. Církev blahořečila jednoho z nejodvážnějších svědků Pána Ježíše a celoživotního ctitele Panny Marie – Stefana kardinála Wyszyńského. Je nazýván primas tisíciletí nebo také nekorunovaný král Polska. Má velký podíl na svobodě, kterou církev dostala po období útlaku a pronásledování. V roce 1953 řekl: „Když si císař sedne na oltář, musíme říct: „To není možné!“ Následovalo tříleté vězení. Vyhlásil Křížové tažení lásky.
Deseti body se můžeme posilovat v naplnění dnešního evangelia ve snaze být užitečnými svědky Pána Ježíše. 1. Měj v úctě každého člověka, protože v něm žije Kristus. 2. Smýšlej dobře o všech, o nikom nesmýšlej špatně. 3. Mluv vždy příznivě o druhých. Nemluv špatně o bližních. Naprav křivdu způsobenou slovem. Nevyvolávej mezi lidmi neshody. Sjednocuj srdcem i slovem. 4. Mluv s každým jazykem lásky. Nezvyšuj hlas. Neproklínej. Nedělej nepříjemnosti. Nevháněj do očí slzy. Uklidňuj a prokazuj dobrotu. 5.Všem všechno odpouštěj. Nechovej ve svém srdci nevraživost. 6. Konej vždy v prospěch bližního. Čiň dobře každému, jak by sis přál, aby se dělalo tobě. Nemysli, nač máš právo, kdo je vinen, ale co ty dlužíš druhým. 7. Aktivně spolupracuj v utrpení. Rád pospěš s pomocí, radou, útěchou, srdcem. 8. Pracuj svědomitě, neboť z plodů této práce mají užitek jiní, tak jako ty užíváš práce druhých. 9. Zapoj se do společné pomoci bližnímu. Otevři ruku chudým a nemocným. Dávej ze svého. Snaž se vidět potřebné kolem sebe. 10. Modli se za všechny. I za nepřátele.
Všemohoucí Otče, na přímluvu Panny Marie, svatého Josefa, blahoslaveného Stefana, otevři mé srdce a mysl pro dary Ducha Svatého, abych byl tvým dobrým a užitečným svědkem. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.