V těchto dnech je výročí podepsání mnichovské dohody, kterou byla zaprodána část naší země Hitlerovi a mocní tohoto světa chtěli zabránit válce, opak byl pravdou – dali průchod strašlivé druhé světové válce.
Jen pro zajímavost – počty obětí ve válkách v posledním půl tisíciletí (přesné údaje o obětech války neexistují): podle odhadu historiků zemřelo v 16. století po celém světě ve válkách přibližně 1,5 milionu lidí, v 17. století už 6 milionů, v 18. století 6,5 milionu, v 19. století 40 milionů a ve století 20. pohltily války a jejich průvodní jevy 180 milionů obyvatel země! – Ale nejstrašlivější válkou současnosti je zabíjení nevinných, bezbranných dětí před jejich narozením – podle statistik 60 milionů ročně. A to si myslím, je jen pomyslná, viditelná špička ledovce. Je třeba také připomenout silnou vlnu propagace eutanazie, která – Bohu žel – nabývat na síle. Jsou i jiné války proti životu – takzvané domácí. Jejich příčinou jsou záležitosti, na kterých máme často účast.
Zadržená mzda: Jeden z hříchů, o kterém mluví Bůh v Písmu Svatém jako o hříchu do nebe volajícím. Hříchy do nebe volající jsou takové skutky, které volají do nebe o potrestání, a to ne jen až jednou při konečném soudu, ale už v tomto čase. Jsou to ty nejkřiklavější urážky Boha, ty nejvýraznější rušivé zásahy do Božího řádu, které zaslouží trest už v tomto čase. Tento hřích se v naší zemi objevuje v době, kdy máme svobodu, kterou si mnozí lživě vykládají jako příležitost k tomu, aby si dělali, co se jim zlíbí, a beztrestně okrádali bližního – zaměstnance.
Pomluva: o bližním říkám lež. Svatý František Saleský o pomluvě: Pomluva je jakýsi druh vraždy; máme trojí život: 1. duchovní – spočívající v Boží milosti; 2. tělesný – spočívající v duši a za 3. občanský – který je dán v osobní pověsti. O první přicházíme hříchem, smrtí o druhý, pomluvou o třetí. Pomlouvač se obvykle jediným šlehem jazyka dopouští trojí vraždy: duchovně zabíjí svou vlastní duši i duši toho, kdo poslouchá (věří tomu a šíří dál) a o občanský život připravuje toho, koho pomlouvá. Svatý Bernard: Pomlouvající i naslouchající mají v sobě ďábla – jeden na jazyku a druhý v uchu.
Nactiutrhání – říkám o hříších bližního pravdu. Na to jsou dva léky: Řekl bych to v jeho přítomnosti? Jak by mě bylo, kdyby bližní říkal druhému o mých hříších?
Jedním z léků na naše hříchy výše uvedené, které ničí mír mezi lidmi, je modlitba růžence – nejúčinnější zbraň ve válce proti zlému duchu, posilující prostředek ke konání dobra. Využijme čas měsíce října k této modlitbě.
Všemohoucí Otče, v Duchu Svatém a na přímluvu Panny Marie, svatého Josefa, svatého Václava – děkujeme ti za vše, co nám dáváš, a prosíme Tě o sílu k modlitbě svatého růžence, kterou přispějeme k vítězství k míru a pokoje na této zemi. Skrze Krista našeho Pána. Amen.