Čím se člověk liší od zvířete? Je toho poměrně hodně, i když mnozí lidé, kteří zaplňují své domovy, srdce i mysl takzvanými domácími miláčky všechno druhu – by s tím pravděpodobně nesouhlasili. Jeden z podstatných rozdílů mezi člověkem a zvířetem je vůle. Zvíře jedná za základě instinktů a pudů. Člověk je Stvořitelem obdařen svobodnou vůlí. Svobodná vůle je nesmírný poklad. Nepřítel člověka je si toho velmi dobře vědom, a proto svoje útoky na zničení člověka vede právě na jeho vůli. Co to je vůle? Nemá to nic společného se slovem vůl – v tom špatném slova smyslu… I když se často neubráníme myšlence na spojitost… Důležitost vůle Boží vkládá Pán Ježíš do slov modlitby Otče náš: „… buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi…“. Ke správnému pochopení tohoto pojmu a vybídnutí a posílení ke správnému životu nám slouží dnešní Boží slovo (Mk 10, 35–45) a příklad jedné z těch, kdo to dokázali – svaté Hedviky, jedné z ochránkyň naší země, hlavní patronky Slezska. Co je to vůle člověka? Zjednodušeně řečeno – to, co chci. Po čem toužím. To, nač myslím, to, o čem mluvím, to, co chci dělat, a to, co nakonec dělám. Pán Ježíš se dnes ptá učedníků: „Co chcete, abych pro vás udělal?“ Stejně tak se ptá také každého z nás: „Co chceš, abych pro tebe udělal?“ Co chci? Jaká je moje vůle? Svatý Augustin v dnešním čtení v modlitbě církve nám říká: „Říká-li apoštol: Bez přestání se modlete, neznamená to nic jiného, než: bez ustání mějte touhu po blaženém životě, což není žádný jiný život než život věčný. Žádejte si ho od toho, který jediný ho může dát.“ Ve většině našich modliteb se tato touha neobjevuje. To je potřeba změnit! Svatá Hedvika měla tyto přetěžké kříže: její rodná sestra Anežka zemřela ve stavu hříchu – v nedovoleném manželství, sestra Gertruda byla zavražděna, její dva bratři byli odsouzeni a potulovali se jako psanci. Její rodný zámek byl rozbořen, neteř Alžběta vyhnána ze svého domova zemřela v bídě. Manžel zemřel v zajetí stižen církevní klatbou. Jeden syn zemřel jako mladý, druzí dva synové mezi sebou válčili. Oba zemřeli tragicky. Pro většinu z nás nepředstavitelné moře bolesti. Přesto Hedvika stále říká a také zároveň žije: „Co je vůle Boží, to se musí jeho služebníkům líbit.“ Objímala tyto kříže v touze přispět ke spáse duší nejbližších. Všemohoucí Bože, od tebe máme všechno dobré a v tvých rukou je celý náš život; na přímluvu Panny Marie, svatého Josefa, svaté Hedviky dej, ať chceme vždycky to, co chceš ty, a ať ti sloužíme s upřímným srdcem. Prosíme o to, skrze Krista našeho Pána. Amen.