Kdo je učedník? Ten, kdo se učí. Proč se učí? Aby něco uměl. U koho se učí? U mistra – toho, kdo určitou činnost umí. Staré přísloví říká: „Není učedník nad mistra.“ Proč, když určitě jsou učedníci často nadanější než mistr? Protože mistr má kromě vědomostí nadhled a zkušenosti. Skutečně dobrý mistr také dělá všechno, aby jeho učedníci byli lepší než on. A má z toho radost. Jsou vůbec takoví dobří mistři? Ano, jsou to ti, kdo se stále učí u nejlepšího Mistra a tím je Pán Ježíš.
Za Ježíšem jde velký zástup – mnoho lidí ví, že je mistr. On zná touhu člověka – žít svůj život dobře, co nejlépe. Tato silná touha je Bohem daná do nitra každého člověka. Jsou zde však nepřátelé člověka, kteří se tuto touhu snaží nasměrovat špatným směrem. Jsou to – tělo, svět, ďábel.
Pán Ježíš – mistr, Pán, ztělesněná láska – se dívá do srdce člověka a vyhlašuje tři podmínky „výběrového řízení“ na své učedníky. 1. Životní hodnoty. 2. Nesení kříže. 3. Odřeknutí se všeho. (Lk 14, 25–33.)
K lepšímu pochopení nabízím myšlenky ze včerejší svatby. V prvním čtení zazněla Pavlova velepíseň lásky, která nám lidskými slovy vysvětluje, jaká je láska Boha k člověku a jaká by měla být láska člověka k člověku a to především, k tomu, který je mu nejbližší: „Láska je shovívavá, dobrosrdečná, nevychloubá se, nenadýmá se, nedělá, co se nepatří, nemyslí jen a jen na sebe, nerozčiluje se, zapomíná, když jí někdo ublíží, má zármutek, když se dělá něco špatného, raduje se, když lidé žijí podle pravdy. Láska všechno omlouvá, všemu věří, nikdy nad ničím nezoufá, všecko vydrží.“ (1 Kor 13, 4–7.)
Pán Ježíš je ztělesněná láska, je mistrem lásky a touží po tom, aby se v každém člověku naplnil Boží sen o člověku, který byl Bohem stvořen z lásky a pro lásku.
Nedávno jsem četl tato slova, o tom, jak končí láska mezi dvěma lidmi, která se čerpá u jiného mistra než Pána Ježíše – u výše zmíněných nepřátel člověka: „V jejich manželství došlo k úplné ztrátě citové vazby, vzájemné úcty, respektování důstojnosti, společného sdílení radostí a problémů, společného trávení volného času, osobní péče o druhého, vzájemné podpory, vzájemné komunikace, vnitřního pocitu štěstí – což vedlo k vzájemnému fyzickému a citovému odcizení. Manželství neplní ani jednu ze svých funkcí, je trvale, hluboce a nenapravitelně rozvráceno, není vůle ho obnovit.“
Chceš být Božím učedníkem? Pokud ano, tak je to v zásadních věcech a otázkách života Ano, nebo Ne. Ano Bohu, Ne jeho a našemu nepříteli. Nic neztratíš, naopak všechno získáš. Jde přece o všechno – jde o celou věčnost. Všichni svatí, kteří jsou dobrými učedníky Mistra, nám vzkazují: „Nikdy – za žádných okolností – nesmíš ztratit naději!“
Všemohoucí Otče, děkujeme ti za vše, co nám dáváš, zvlášť za víru, naději a lásku. V Duchu Svatém, na přímluvu Panny Marie, andělů a svatých tě prosíme – dej, ať jsme tvoji dobří učedníci. Skrze Krista, našeho Mistra a Pána, který žije a vládne navěky. Amen.