Ve vstupní modlitbě dnešní neděle jsme si připomněli, že Trojjediný Bůh všechno stvořil a všechno řídí, a prosíme, abychom poznali jeho moc a dobrotu a sloužili mu nerozděleným srdcem.
Každý den v dějinách lidí a světa má svůj význam. 8. září slavíme narozeniny Panny Marie, 12. září její jmeniny. 11. září zaútočil zlý duch skrze své služebníky – roku 2001 v Americe a v roce 2004 u nás, kdy byl zavražděn katolický kněz P. MUDr. Ladislav Kubíček. Od jeho mučednické smrti prosíme Boha o smír za tyto hrozné hříchy. Kdo zabíjí kněze, křižuje znovu Krista. V každém knězi – správci Božích tajemství a rozdavateli Božích milostí – je přítomen zvláštním, tajemným způsobem Ježíš Kristus. A tak každý rok putujeme od hrobu tohoto mučedníka do kostela Panny Marie Bolestné ve Sloupě, abychom vyprosili smír. Letos na konci mše svaté nám připomněl P. Alois Heger, který tentokrát ze severu Čech přivedl na tuto pouť početnou skupinu mládeže, slova mučedníka, kterými reagoval na naši „hřbitovní“ modlitbu: „Odpočinutí věčné, dej zemřelým, Pane...“ P. Kubíček se vždy ptal: „Jaké odpočinutí? V nebi se žije! Ježíš hlásá: Přišel jsem proto, abyste měli život, a to život v plnosti!“ Život věčný dej nám a všem, Pane!
Jak se tento život projevuje a zachraňuje? O tom je celé dnešní Boží slovo ve své plnosti: uvědomění si hříchu, prosba o záchranu: vidíme prosícího Mojžíše (Ex 32, 11.13–14), kajícího Pavla (1 Tim 1,12–17), pastýře hledajícího ztracenou ovci (Luk 15, 15, 4 – 7) a ženu, která hledá ztracenou minci (Luk 15, 8–9), radost Božích andělů v nebi (Luk 15, 10), pokorného marnotratníka (Luk 15, 17–20a ), milosrdného otce (Luk 15, 20b–24).
Všemohoucí Otče, děkujeme za život a radost, kterou nám hříšníkům dáváš ve svém milosrdenství. V Duchu Svatém, na přímluvu Panny Marie, andělů a svatých, dej, ať s vírou, nadějí a láskou putujeme skrze pokání do radostného života. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.