Prožíváme první hodiny prvního dne roku 2023. Většina lidí dospává probdělou silvestrovskou noc. Mnozí trpí bolestmi  hlavy a vnitřností – vinou nemírného požití jídla a pití. Nám, svým učedníkům, dal Pán Ježíš úkol, abychom byli solí této země a světlem světa. Jak na to? Katolická církev – matka – vede dnes své děti k oslavě Boha skrze jeho a naši matku – Pannu Marii. 1. leden je také dnem modliteb za mír.
Kromě toho – včera jsme dostali pokyn od biskupa Pavla, abychom – tam, kde je to možné – vyvěsili na farní budovy černé vlajky na znamení smutku. Poslední den roku 2022 zemřel Joseph Ratzinger – papež Benedikt XVI. Sdělovací prostředky mluví o tom, že měl 95 roků a že byl po 600 letech první papež, který ze svého  úřadu odstoupil. Důležitější je si připomenout jeho milostiplnou pastýřskou návštěvu naší země v roce 2009 a z ní dvě vzpomínky. Kam se vydal v Praze jako na první místo po příletu?  Na poutní místo – právem můžeme tvrdit, že světového významu – k Pražskému Jezulátku. Tam setrval dlouho v tiché modlitbě vkleče před svatostánkem. Druhá vzpomínka se váže ke mši svaté v Brně, kdy vznešenost papežské liturgie byla podtržena chvílemi absolutního ticha. Papež nám ukázal, že bohoslužba je dialog, kdy v tichu dáváme Bohu prostor, aby k nám promluvil.
Měl jsem touhu Vám říct – napsat plné slavnostní znění článku víry – dogmatu – který se váže k dnešní slavnosti. Marně jsem hledal brožurku P. Minaříka: Mariánská dogmata v knihovně (určitě ji najdu, až ji hledat nebudu). Také snaha najít text v katechismu a na internetu se vzhledem ke krátkosti času projevila jako marná. A tak se povzbudíme slovy Benedikta XVI. o Panně Marii, která řekl v souvislosti s jejím zjevením ve Fatimě. Zlo nemá poslední slovo: v roce 1917 se u portugalského městečka Fatima zjevila třem dětem, pastýřům, Panna Maria. Toto zjevení patří mezi církví uznaná. Klíčové „tajemství“ zjevení zní: „Mé Neposkvrněné srdce zvítězí.“ Co to znamená? Církev mučedníků je ukazatelem k Bohu: Fatimské zjevení mělo tři hlavní části („tajemství“): V prvním šlo o vidění pekla, ve druhém o úctu k Neposkvrněnému srdci Panny Marie, v úvodu třetí části tajemství zazněla výzva k pokání a obrácení a končí obrazem plným naděje: žádné utrpení není marné a právě církev trpící, církev mučedníků se pro člověka stává ukazatelem při hledání Boha. Výzva k modlitbě:  Co znamená fatimské  poselství jako celek? Co říká konkrétně nám? Tak, jak jsou jednotlivé události představeny, patří již minulosti. Kdo by očekával vzrušující apokalyptická zjevení o konci světa nebo o směru dějin, musí být zklamán. Fatima nenabízí uspokojení pro naši zvědavost, ostatně křesťanská víra vůbec nechce a nemůže být soustem pro naši zvědavost. To, co zůstává, je: výzva k modlitbě jako cestě ke „spáse duší“ a ve stejném smyslu volání po pokání a obrácení. Srdce otevřené Bohu je silnější než zbraně: Klíčové „tajemství“ zní: „Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí.“ Co to znamená? Srdce otevřené Bohu, očištěné nahlížením na Boha, je silnější než pušky a jakékoli jiné zbraně. Mariino fiat, slovo jejího srdce, změnilo dějiny světa, protože na tento svět přivedlo Spasitele a díky tomuto „ano“ se Bůh mohl stát člověkem v našem prostoru a zůstává jím navždy. Vidíme a stále zakoušíme, že zlo má v tomto světě moc. Má moc, protože naše svoboda se stále odvrací od Boha. Avšak od doby, kdy sám Bůh přijal lidské srdce, a obrátil tak svobodu člověka k dobru, k Bohu, nemá svoboda ke konání zla poslední slovo. Od té doby platí slova: „Ve světě budete mít soužení. Ale buďte dobré mysli. Já jsem přemohl svět.“ (Srov. Jan 16, 33.) 
Fatimské poselství nás vybízí, abychom důvěřovali tomuto příslibu. Zakončíme modlitbou, kterou svaté děti naučil anděl:   
„Můj Bože, věřím v Tebe, klaním se Ti, doufám v Tebe a miluji Tě. Prosím za odpuštění pro ty, kdo  v Tebe nevěří, Tobě se neklanějí, v Tebe nedoufají a Tebe nemilují.“ „Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu Svatý, hluboce se Ti klaním a obětuji Ti drahocenné Tělo a Krev, duši a Božství Pána Ježíše Krista přítomného ve všech svatostáncích světa, na usmíření za urážky, rouhání a lhostejnosti, kterými je urážen. A pro nekonečné zásluhy jeho Nejsvětějšího srdce a Neposkvrněného srdce Mariina Tě prosím za obrácení ubohých hříšníků.“ Amen