K modlitbě za válečné oběti, která zazněla v neděli 7. března 2021 v italštině a arabštině mezi troskami na Kostelním náměstí v iráckém Mosulu, si Svatý otec František nasadil štólu, aby zdůraznil, že jde o liturgický úkon. A nejprve vyslovil tři věty, které modlitbu uvádějí:

Než se budeme modlit za všechny oběti války zde v Mosulu, v Iráku i na celém Středním východě, chtěl bych s vámi sdílet tři myšlenky:

Jestliže je Bůh Bohem života – a to On je – pak je pro nás nepřípustné zabít bližního v jeho jménu.

Jestliže je Bůh Bohem míru – a to On je – pak je pro nás nepřípustné vést válku v jeho jménu.

Jestliže je Bůh Bohem lásky – a to On je – pak je pro nás nepřípustné nenávidět bližního v jeho jménu.

A nyní se modleme za všechny oběti války, aby jim všemohoucí Bůh dal věčný život a nekonečný pokoj a aby je přijal do své náruče. A prosme také za nás, abychom bez ohledu na náboženskou příslušnost mohli žít v harmonii a míru, protože víme, že v očích Božích jsme všichni bratři a sestry.

Všemohoucí Bože, který jsi pánem času a dějin. Z lásky jsi stvořil svět a nikdy nepřestáváš žehnat svému stvoření. Bez ohledu na pokušení k násilí a k nespravedlivému zisku doprovázíš své děti svou vlídnou otcovskou láskou.

My, lidé nevděční za tvé dary, jsme v roztržitosti kvůli našim starostem a příliš pozemským ambicím zapomněli na tvou cestu pokoje a harmonie. Uzavřeli jsme se sami do sebe a do svých sobeckých zájmů. Lhostejní k tobě i k ostatním jsme zahradili cestu k míru. Tak se opakuje to, co slyšel prorok Jonáš v Ninive: zlo, které lidé páchají, vystupuje až do nebes. Nezvedáme k nebi čisté ruce. Místo toho do nebes znovu stoupá křik nevinné krve.

Obyvatelé Ninive v Jonášově příběhu nakonec uslyšeli hlas tvého proroka a našli záchranu v obrácení. Svěřujeme ti, Bože, oběti lidské nenávisti a také my prosíme o tvé odpuštění a o milost obrácení.

Bože, dva symboly v tomto městě vydávají svědectví lidstva o naší snaze se ti přiblížit: mešita Al-Nouri se svým minaretem Al-Habda a kostel Panny Marie, jehož slavné kostelní hodiny více než sto let připomínají kolemjdoucím, že život je krátký a čas je drahocenný. Nauč nás chápat, že jsi nám svěřil cestu lásky, pokoje a smíření, abychom je uskutečňovali v tom krátkém čase našeho pozemského života. Dej nám pochopit, že jen tak bude možné obnovit toto město a zemi a že jen tak dojdou uzdravení srdce rozervaná bolestí. Pomoz nám neplýtvat časem službou našim egoistickým zájmům, ale využívat ho službě tvé lásky. A když sejdeme z cesty, dej nám uslyšet hlas pravých Božích lidí a včas se napravit, abychom se dále neničili násilím a smrtí.

Svěřujeme ti ty, jejichž život byl ukončen násilnou rukou jejich bratří, a prosíme tě i za ty, kdo svým bližním způsobili zlo: ať se obrátí dotykem tvého milosrdenství.

Odpočinutí věčné dej jim, Pane, a světlo věčné ať jim svítí. Ať odpočívají v pokoji. Amen.